Popkoff's Vareniki With Potato and Onion

Pirogies, Potato & Onion, Tub