Polly-O Whole Milk Shredded Mozzarella Cheese

Italian. Premium taste. 1899. Natural cheese.