Chappaqua Crunch Simply Granola, Organic Oats

Low fat. Wheat free.